Drodzy Rodzice!!!

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie w Miejskim Przedszkolu Nr 12 odbywa się w godzinach od 7.00 do 12.00

Na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się:

 • Opłata za wyżywienie dziecka – naliczana i pobierana z dołu
  Dzienna stawka za wyżywienie dziecka zgodnie z Zarządzeniem nr 3930/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2022 r. wynosi:
  opłata za trzy posiłki – 12.00 zł 
  śniadanie – 3.00 zł
  obiad – 6.00 zł
  podwieczorek – 3.00 zł
 • Opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – naliczana i pobierana z dołu.
  • wysokość opłat za jedną godzinę zegarową zajęć poza podstawą programową wynosi 1 zł, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie
  • zniżkę w wysokości 40% stosuje się w przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub innej formy opieki nad dzieckiem do lat 3.
  • zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza  dochodu obowiązującego przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego.
  • podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymaniu zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia opłat do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy

nr: 16 1020 3974 0000 5402 0178 0931

MOBI PORTAL – to platforma do wymiany informacji pomiędzy placówką a rodzicami – na której umożliwiony jest podgląd obecności oraz wygenerowanych opłat za żywienie i pobyt dzieci.