Drodzy Rodzice!!!

Wysokości i zasady wnoszenia opłat

za świadczenia publicznych przedszkoli

prowadzony przez Gminę Miasto Płock określa

UCHWAŁA NR 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wieku do lat 6 obejmujące realizację zadań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych  w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 12.00

Na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się:

 • Opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – naliczane są w oparciu o faktyczny czas pobytu dziecka.
  • wysokość opłat za jedną godzinę zegarową zajęć poza podstawą programową wynosi 1 zł, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie
  • zniżkę w wysokości 40% stosuje się w przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny z przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Płock lub innej formy opieki nad dzieckiem do lat 3.
  • zwalnia się całkowicie z opłaty za korzystanie ze świadczeń, dzieci z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza  dochodu obowiązującego przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego.
  • podstawą zwolnienia z opłaty jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymaniu zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
 • Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku określa Zarządzenie Nr 2624/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2021 r.
  opłata za trzy posiłki – 8.00 zł 
  śniadanie – 2.40 zł
  obiad – 4.00 zł
  podwieczorek – 1.60 zł

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia opłat do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy

16 1020 3974 0000 5402 0178 0931

W celu podglądu obecności oraz wygenerowanych opłat za żywienie i pobyt prosimy Rodziców o logowanie się do systemu Przedszkola