ŚNIEG WKOŁO, BAWIMY SIĘ WESOŁO”
– VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego


 REGULAMIN KONKURSU:

 1. Cele konkursu:
 • promowanie twórczości plastycznej;
 • rozwijane wyobraźni i inwencji twórczej;
 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu w okresie zimy;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3 – 6 lat.
   
 2. Format pracy plastycznej  A4.
   
 3. Technika wykonania prac jest dowolna – płaska.
   
 4. Każde przedszkole może nadesłać tylko 1 pracę.
   
 5. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka, wrażenie artystyczne.
   
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy metryczki zamieszczonej na odwrocie pracy – (WZÓR W ZAŁĄCZNIKU) oraz wypełnionego oświadczenia !!!
 7. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Uczestnik konkursu plastycznego wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku (imię i nazwisko uczestnika) oraz prezentację pracy na wystawie pokonkursowej, w materiałach prasowych, mediach, plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.
   
 8. Czas trwania konkursu 12.01.2023 r.27.01.2023 r.
 1. Termin składania prac – do 27.01.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   
 2. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 12

Szczęśliwy Zakątek”

ul. Misjonarska 12

09 – 402 Płock

z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny” 

 1. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
   
 2. Komisja konkursowa dokona oceny prac.
   
 3. W konkursie przyznane zostaną: I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3 – 4 letnich oraz I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5 – 6 letnich, a także wyróżnienia.
 1. Wszystkie przedszkola otrzymają drogą mailową dyplomy dla placówki, dziecka i nauczycieli. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
   
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola dwunastka.ovh oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl
    
 3. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
   
 4. Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu: Katarzyna Domańska, Anna Giętka, Paulina Balcerowska mp12@zjoplock.pl; tel. (24) 364 31 07
   

Serdecznie zapraszamy, życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!

Załącznik do Regulaminu

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”

WZÓR METRYCZKI PRACY:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – AUTORA PRACY: ……………………………………………………………………………………..

 WIEK DZIECKA: ……………………………

 IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, pod kierunkiem którego wykonano pracę: ……………………………………………………………

 NAZWA I DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI: ………………………………………………………………………………………………………

 TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………………………

 MAIL PRZEDSZKOLA: …………………………………………………………

* METRYCZKĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I NAKLEIĆ NA ODWROCIE PRACY

 

Oświadczam że,

 1. zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu „VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, ŚNIEG WKOŁO, BAWIMY SIĘ WESOŁO”, organizowanego przez MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W PŁOCKU i akceptuję jego warunki,

 2. wyrażam zgodę na udział ………………….……………………………..… (imię i nazwisko autora pracy) w w/w konkursie,

 3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora konkursu,

 4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe
  i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,

 5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają
  z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,

 6. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
  bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na następujących polach eksploatacji:

 1. rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;

7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.

8. Zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną:

……………………………………………………………..…

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka – autora pracy dla celów związanych z organizacją konkursu oraz upowszechnianiem osiągnięć uczestnika konkursu/pracy konkursowej poprzez stronę internetową Organizatora konkursu. Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………………………..

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka – autora pracy, zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęć), w tym na publikację na stronie internetowej, korytarzu, tablicy ogłoszeń Organizatora konkursu. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………….………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, wieku/ autora pracy wraz z nazwą przedszkola w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach.

……………………………………………………………..…

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W PŁOCKU z siedzibą przy ul. MISJONARSKA 12, tel. 24 364 31 07, e-mail: dyrektor.mp12@zjoplock.pl, reprezentowana/-y przez dyrektora.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 33.

 3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć dzieci.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) – w zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka oraz publikowania informacji o uczestnikach konkursu.

Będziemy publikować/rozpowszechniać: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki
oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie na stronie internetowej Organizatora konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody
na rozpowszechnianie wizerunku oraz osiągnięć uczestnika konkursu ma charakter nieodpłatny
i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu wskazanego w pkt 3 niemożliwością upublicznienia osiągnięć uczestnika konkursu na stronie internetowej Organizatora konkursu.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w konkursie.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu.
  W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych mogą być przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.

 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 6. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

 2. prawo do sprostowania danych,

 3. prawo do usunięcia danych,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.