Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”
– VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego


 REGULAMIN KONKURSU:

 1. Cele konkursu:
 • promowanie twórczości plastycznej;
 • rozwijane wyobraźni i inwencji twórczej;
 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu w okresie zimy;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
   
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3 – 6 lat.
   
 2. Format pracy plastycznej  A4.
   
 3. Technika wykonania prac jest dowolna – płaska.
   
 4. Każde przedszkole może nadesłać tylko 1 pracę.
   
 5. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka, wrażenie artystyczne.
   
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do każdej pracy metryczki zamieszczonej na odwrocie pracy – (WZÓR W ZAŁĄCZNIKU).
   
 7. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Uczestnik konkursu plastycznego wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku (imię i nazwisko uczestnika) oraz prezentację pracy na wystawie pokonkursowej, w materiałach prasowych, mediach, plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.
   
 8. Czas trwania konkursu 12.01.2022 r.28.01.2022 r.
   
 9. Termin składania prac – do 28.01.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   
 10. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 12

Szczęśliwy Zakątek”

ul. Misjonarska 12

09 – 402 Płock

z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny” 

 1. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
   
 2. Komisja konkursowa dokona oceny prac.
   
 3. W konkursie przyznane zostaną: I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3 – 4 letnich oraz I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5 – 6 letnich, a także wyróżnienia.
 4. Wszystkie przedszkola otrzymają drogą mailową dyplomy dla placówki, dziecka i nauczycieli. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
   
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola dwunastka.ovh oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl
    
 6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
   
 7. Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu: Katarzyna Domańska, Anna Giętka mp12@zjoplock.pl; tel. (24) 364 31 07
   

Serdecznie zapraszamy, życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!

Załącznik do Regulaminu

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”

WZÓR METRYCZKI PRACY:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – AUTORA PRACY:

 WIEK DZIECKA:

 IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, pod kierunkiem którego wykonano pracę:

…………………………………………………………………..

 NAZWA I DOKŁADNY ADRES PLACÓWKI:

 TELEFON KONTAKTOWY:

 MAIL PRZEDSZKOLA:

* METRYCZKĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I NAKLEIĆ NA ODWROCIE PRACY

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA:

W VII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ŚNIEG WKOŁO, BAWIMY SIĘ WESOŁO”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie zdjęć) na stronie internetowej, kronice, do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz przedszkola.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@zjoplock.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem.

W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wykorzystania wizerunku.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 3. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 CZYTELNY PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

 …………………………………………………………………………………..