Ochrona danych osobowych

/Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych2018-07-24T11:23:16+02:00

Klauzula informacyjna Miejskiego Przedszkola Nr 12

 

 1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 12 , adres: ul. Misjonarska 12 , 

09-402 Płock NIP:  774 26 66 436 REGON: 610025456, tel. 24 364 31 07, e-mail: mp12@zjoplock.pl

Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 12 i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

 1. Skąd Miejskie Przedszkole Nr 12 ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie rekrutacji dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 12. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki Miejskiego Przedszkola Nr 12.

 1. W jakim celu Miejskie Przedszkole Nr 12 przetwarza moje dane osobowe?

Dane dzieci  i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką . Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c)lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*. Dodatkowo za Twoją zgodą dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronie  internetowej przedszkola, gazetkach przedszkolnych.

 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 12?
  1. dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.,
  2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych),
  3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej,
  4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 12 ,
  5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka,
  6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka  na zajęciach przedszkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
  7. Informacje o wynikach dziecka  w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach[1],
  8. wizerunek zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w   budynku  Miejskiego Przedszkole Nr 12 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony  mienia  i  zachowania  w  tajemnicy informacji,  których  ujawnienie  mogłoby  narazić stronę dziecka na szkodę[2],
  9. Wizerunek dziecka  utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video przedszkolnych  uroczystości, zawodów, innych wydarzeń – Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.
 2. Komu Miejskie Przedszkole Nr 12 przekazuje dane osobowe?

Miejskie Przedszkole Nr 12 przekazuje dane osobowe dzieci na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Gmina Miasto Płock, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Pewne dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez Miejskie Przedszkole Nr 12 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są w tym przypadku:

 • WIZJANET SP Z O. O., REGON: 072145024, NIP: 5471837042, ul Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała,
 • KRAKFIN S.C., REGON: 351583171, NIP: 6772093708, ul. Bartosza Głowackiego 10b lok. 20, 30-085 Kraków.
 1. Jak długo Miejskie Przedszkole Nr 12 przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe dzieci  będą przechowywane przez Miejskie Przedszkole Nr 12 przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[3] dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1. Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO[4]),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@zjoplock.pl 


[1]Punkty od a) do g) regulują przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 tj.),

[2] art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 tj.);

[3]Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)

[4]ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1)