Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 12 „Szczęśliwy Zakątek” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dwunastka.ovh/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Brak rozbudowanych opisów zdjęć, brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: administracja.mp12@zjoplock.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364 31 07.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowe Rzecznika Praw Obywatelskich :  https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 12 „Szczęśliwy Zakątek” stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Budynek posiada schody, brak windy i innych pochylni lub platform. Wejście do budynku dla rodziców jest  bezpośrednio od strony ulicy Stommy. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przy schodach wejściowych nie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.